Pro lékaře

Rádi bychom nabídli spolupráci při rozšiřování stávajících zvyklostí screeningových aktivit (nejen) v oboru pneumologie na vyšší úroveň. Chceme tím zvýšit záchyt onemocnění v časnějších stádiích, kdy je jejich prognóza lépe ovlivnitelná, nejen léčebnými, ale zejména preventivními opatřeními.

Doposud jsou screeningové aktivity prováděny pouze jednorázově, obvykle u příležitosti světových dnů jednotlivých nemocí a my bychom rádi tyto aktivity prováděli celoročně, zvláště pro zlepšení dostupnosti vyšetření.

V dnešní době se nikdo nepodivuje nad pravidelnými kontrolami krevního tlaku (a dalších základních fyziologických znaků), laboratorních kontrol lipidového spektra nebo glykemie. Proto by základní vyšetření plicních funkcí (zejména spirometrie) měla patřit mezi stejně běžně používané testy. 

Rádi bychom Vám nabídli následující screeningové programy:

1)     Screening spirometrie u (ex)kuřáků starších 45 let
Zaměřen zejména na časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN), která je v současnosti třetí nejčastější příčinou úmrtí na světě. CHOPN je téměř výlučně vázána na kouření cigaret a často se vyskytuje spolu s kardiovaskulárními a metabolickými nemocemi. Vstupem do tohoto screeningu bude pacientovi automaticky nabídnuta možnost se zapojit do dalších programů (odvykání kouření, screening bronchogenního karcinomu, apod.)
(odhadovaná prevalence 8% běžné populace v ČR)

2)  Screening spirometrie u (ex)kuřáků nad 45 let nebo nekuřáků nad 60 let v rámci předoperačního vyšetření je doporučen Českou pneumologickou společností. Zčásti souvisí s výše zmíněným screeningovým programem a nadto má za cíl snížit rizika spojená s operačními výkony

3)     Screening spánkové apnoe
Zaměřen na záchyt poruch dýchání ve spánku, které vedou nejen ke zhoršení kvality spánku a zvýšení rizika kardiovaskulárních a metabolických onemocnění, ale u řidičů (nebo pracujících s mechanickými stroji) rovněž k vyšší nehodovosti
(odhadovaná prevalence 5-10% běžné populace v ČR)

4)    Screening respirační a kardiovaskulární rezervy u jedinců s námahovou dušností
Zaměřen na časný záchyt nejčastějších plicních a kardiovaskulárních onemocnění testováním tolerance fyzické zátěže. Dušnost spojená s pohybem není normální bez ohledu na věk jedince, každý člověk by měl vyjít 3 patra do schodů bez zastavení.
Standardní zátěžový test (spiroergometrie neboli CPET, prosím nezaměňovat se zátěžovým EKG!) dovolí s velkou mírou přesnosti určit, čím jsou pohybové aktivity jedince omezeny, od dekondice, případně nadváhy, až po poruchu plicních či kardiovaskulárních funkcí
Vyšetření lze rovněž použít ke stanovení míry pohybových aktivit v rámci rehabilitačních programů
Součástí vyšetření u jedinců starších 50 let je spirometrie a měření transfer faktoru plic CO pro časný záchyt plicních fibróz

5) Spiroergometrie pro zdravé jedince k určení tolerance zátěže nebo stanovení optimálních kondičních  pohybových aktivit, případně míry pohybových aktivit v rámci rehabilitačních programů